Informacje dla dłużnika


Z uwagi na z ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz za pomoca maila są bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.) dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny do wysokości dwóch tysięcy złotych. Ponadto w przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w kasie kancelarii czynnej w godzinach urzędowania kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Informacje dla wierzyciela


W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Komornik Sądowy informuje, iż wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

Informacja


Komornik Sądowy Janusz Nowak prowadzi niezakończone postępowania po Komorniku Sądowym Arkadiuszu Gładyszu

Dane kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Janusz Nowak Kancelaria Komornicza Nr III w Tarnowie
ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów
NIP: 8133643617

Kontakt


Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 731-840-843 lub poprzez adres mailowy tarnow.nowak@komornik.pl

Godziny otwarcia


Poniedziałek: 8:30 - 16:30
Wtorek: 8:30 - 16:30
Środa: 8:30 - 16:30
Czwartek: 8:30 - 16:30
Piątek: 8:30 - 16:30
Uwaga! Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałek od 12:30 do 16:30 oraz w piątek od 8:30 do 12:30

Spłać zadłużenie


Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas SA 55 1600 1462 1899 8009 4000 0001 Uwaga! Komornik Sądowy Janusz Nowak obsługuje również rachunek dotychczas obsługiwany przez Komornika Sądowego Arkadiusza Gładysza